Opće odredbe 

Ovi Opći uvjeti prodaje Internet trgovine društva FARMASI COSMETICS d.o.o. (dalje u tekstu: Uvjeti prodaje) odnose se na korištenje i/ili kupnju FARMASI proizvoda putem FARMASI Internet trgovine dostupne na https://klub.farmasi.hr/ (dalje u tekstu: FARMASI web shop) isključivo na području Republike Hrvatske. 

Nositelj svih prava web stranice https://klub.farmasi.hr/ te pružatelj usluge Internet trgovine („trgovac“) je: 

FARMASI COSMETICS d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu (Grad Zagreb), Avenija Većeslava Holjevca 40, upisano u registar Trgovačkog suda u Zagrebu, pod MBS: 081059553, OIB: 50285459929, mail adresa: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., telefonski broj: +385 91 1888 060 (dalje u tekstu: FARMASI ili trgovac). 

Korištenjem FARMASI web shopa prihvaćate ove Uvjete prodaje, kao i Uvjete korištenja Internet stranice https://klub.farmasi.hr/ s kojima se možete detaljno upoznati ovdje

Korištenjem FARMASI web shopa smatra se da su korisnici(kupci) u svakom trenutku upoznati s ovim Uvjetima prodaje te da ih u cijelosti razumiju i prihvaćaju. S obzirom na to korisnike FARMASI web shopa upućujemo da se prije pristupanja registraciji odnosno prije kupnje FARMASI proizvoda putem FARMASI web shopa pročitaju ove Uvjete prodaje te da iste redovito provjeravaju, sve kako bi bili upoznati s mogućnim promjenama istih odnosno sa svim svojim pravima i obvezama.

Ovi Uvjeti prodaje ujedno predstavljaju i predugovornu obavijest kada ugovor o prodaji sklapa potrošač u svojstvu kupca, pri čemu se potrošač u skladu sa Zakonom o potrošačima definira kao svaka fizička osoba koja sklapa pravni posao ili djeluje na tržištu izvan svoje trgovačke, poslovne, obrtničke ili profesionalne djelatnosti, te ako se ugovor o prodaji sklapa između trgovca i potrošača u okviru organiziranog sustava prodaje ili pružanja usluge bez istodobne fizičke prisutnosti trgovca i potrošača na jednome mjestu pri čemu se do trenutka sklapanja ugovora te za sklapanje ugovora isključivo koristi jedno ili više sredstava daljinske komunikacije. Sredstva daljinske komunikacije jesu sva sredstva koja se bez istodobne fizičke prisutnosti trgovca i potrošača mogu koristiti za sklapanje ugovora na daljinu, kao što je internet i elektronička pošta.

FARMASI pridržava pravo promjene, ograničenja ili prestanka pružanja usluge u svako doba bez obaveze prethodne najave, uključivo i djelomično ili može u potpunosti ograničiti pristup kao i pružanje određenih usluga korisnicima koji krše odredbe ovih Uvjeta prodaje te Uvjeta korištenja web stranice https://klub.farmasi.hr/

Kupac može biti samo punoljetna i poslovno sposobna osoba. Ugovor u ime i za račun maloljetnika i potpuno poslovno nesposobne osobe mogu zaključiti njihovi zakonski zastupnici ili skrbnici, a djelomično poslovno sposobne osobe ugovor mogu zaključiti samo uz suglasnost njihovog zakonskog zastupnika ili skrbnika. Za postupanje suprotno ovoj odredbi FAMASI ne snosi nikakvu odgovornost. FARMASI ne odgovara za eventualne posljedice takvog korištenja.

Slike proizvoda na FARMASI web shopu su ilustrativne prirode. Slika koja ilustrira proizvod na FARMASI web shopu ne mora u potpunosti odgovarati stvarnom izgledu i sadržaju proizvoda te kupac takve proizvode ne može reklamirati s te osnove. 

Uvjeti prodaje

I) Sklapanje i raskid ugovora o kupoprodaji

Kupac može kupovati proizvode na FARMASI web shopu jedino kao registrirani korisnik (član).  Članski broj će biti dodijeljen kupcu prilikom obrade prve narudžbe. Registracija, odnosno izrada korisničkog profila omogućuje kupcu spremanje i praćenje njegovih narudžbi, kao i određene pogodnosti prilikom kupnje FARMASI proizvoda, ako su takve pogodnosti dostupne. 

U postupku registracije odnosno kreiranja korisničkog računa, korisnik je obvezan odabrati ime i prezime pod kojim će vršiti narudžbu, odabrati sigurnosnu zaporku te dostaviti valjanu e-mail adresu i adresu za dostavu. Svi podaci potrebni za registraciju odnosno kreiranje korisničkog računa moraju biti istiniti pri čemu je izričito zabranjeno korištenje ili uporaba tuđih podataka. 

Podrazumijeva se da svaki član kupuje proizvode kao krajnju potrošnju, za osobnu ili obiteljsku upotrebu ili kao dar, a ni u kakvom slučaju za njihovu preprodaju. Ako se neki član želi baviti bilo kojim oblikom poslovanja ili trgovine, potrebno je da poduzme sve potrebne korake nakon usuglašavanja s relevantnim ili drugim zakonskim odredbama RH. 

Registracija ili korisnički račun kreiraju se samo za jednu osobu i nije dopušteno priopćavati podatke o registraciji ili korisničkom računu trećim osobama. Korisnik je obvezan čuvati podatke o svojoj sigurnosnoj zaporci i korisničkom računu. Nije dopuštena uporaba tuđeg korisničkog računa.

Za kršenje odredbi Uvjeta prodaje iz ovog poglavlja, FARMASI zadržava pravo, prema slobodnoj ocjeni, ugasiti korisnički račun korisnika, bez obveze naknade korisniku bilo kakvog troška ili štete.

Sve navedeno na FARMASI web shopu predstavlja poziv na stavljanje ponude, odnosno, u ovom slučaju narudžbe.  

FARMASI će prihvatiti narudžbu samo ako iznos narudžbe dostiže ili prelazi minimalnu vrijednost narudžbe u iznosu od 19,99EUR/150,61 kn s uključenim PDV-om.

Ugovor o kupoprodaji stupa na snagu i obvezuje od trenutka kada kupac primi elektroničku poruku, na dostavljenu e-mail adresu, kojom FARMASI potvrđuju da je primio narudžbu odnosno prihvatio ponudu kupca.  

II) Pravo kupca na jednostrani raskid Ugovora 

Kupac može jednostrano raskinuti Ugovor u roku od 14 (četrnaest) dana, bez navođenja razloga.

Rok za jednostrani raskid počinje teći od dana kada je kupcu ili trećoj osobi, koju je kupac za to ovlastio, a koja nije prijevoznik, proizvod koji je predmet Ugovora predan u posjed.

Kupac nema pravo na jednostrani raskid Ugovora, ako je predmet Ugovora lako pokvarljiva roba ili roba koja ima kratki rok valjanosti ili ako je predmet Ugovora zapečaćena roba koja je bila otpečaćena/otvarana nakon dostave, pa je iz zdravstvenih ili higijenskih razloga neprikladna za povrat. 

Kupac je odgovoran ste za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja robom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe.

Da bi mogao ostvariti pravo na jednostrani raskid ovoga Ugovora, kupac mora obavijestiti FARMASI o svojoj odluci o jednostranom raskidu Ugovora, prije isteka četrnaestodnevnog roka i to nedvosmislenom izjavom poslanom poštom ili elektroničkom poštom, u kojoj će navesti svoje ime i prezime, adresu, broj telefona, ili adresu elektroničke pošte, a možete koristiti i priloženi primjer obrasca za jednostrani raskid ugovora. 

Primjerak obrasca za jednostrani raskid ugovora nalazi se ovdje i možete ga elektronički ispuniti i poslati. U slučaju slanja obavijesti o jednostranom raskidu ugovora elektroničkim putem, potvrdu primitka obavijesti o jednostranom raskidu ugovora FARMASI će dostaviti kupcu, bez odgađanja, elektroničkom poštom.

Kupac je dužan proizvod(e) vratiti ili predati FARMASI-u bez nepotrebnog odgađanja, a u svakom slučaju najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je FARMASI-u uputio svoju odluku o jednostranom raskidu Ugovora.

Ako kupac, u skladu s odredbama ovog odjeljka jednostrano raskine Ugovor, FARMASI će izvršiti povrat novca koji je od kupca primio na ime plaćanje kupoprodajne cijene za naručeni proizvod, bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana primitka obavijesti o jednostranom raskidu Ugovora. FARMASI vraća troškove isporuke, osim u slučaju kada je kupac odabrao drugu vrstu isporuke, a koja nije najjeftinija standardna isporuka koju FARMASI nudi. FARMASI može izvršiti povrat novca tek nakon što proizvod bude vraćen ili nakon što kupac dostavi dokaz da je proizvod poslao natrag FARMASI-u. Povrat novca bit će izvršen na isti način na koji je kupac izvršili uplatu, osim ako kupac nije obavijestio FARMASI da povrat novca želi na drugi broj računa, a ne onaj s kojeg je izvršena uplata, u kojem slučaju kupac ne snosi nikakve dodatne troškove u odnosu na povrat. 

Izravne troškove povrata proizvoda, kupac snosi sam.  

Kupac je odgovoran za svako umanjenje vrijednosti proizvoda koje je rezultat rukovanja proizvoda, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti proizvoda. 

III) Pravo kupca na prigovor/reklamaciju 

Naručeni proizvodi pakirani su na način da se uobičajenom manipulacijom u transportu/dostavi ne oštete. Kupac je dužan prilikom preuzimanja pregledati pakiranje pošiljke. Ukoliko pakiranje pošiljke ima vidljivih oštećenja/nedostataka, preporučujemo da kupac odbije primitak iste jer postoji mogućnost da je proizvod unutar takvog pakiranja oštećen. Odbijanjem primitka, dostavna služba će pošiljku vratiti FARMASI-u, uz napomenu da pošiljka sadrži nedostatak.

Prigovori vezani uz nedostatke proizvoda te svi ostali prigovori mogu se izjaviti u poslovnim prostorijama društva FARMASI, u pisanoj formi putem pošte, elektroničkim putem te usmeno putem telefona:

broj telefona: +385 91 1888 060

e-mail adresa: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

adresa ureda: FARMASI COSMETICS d.o.o., Zagreb, Avenija Većeslava Holjevca 40. 

Za izjavljivanje prigovora/reklamacije kupac može koristiti obrazac koji je dostupan ovdje

FARMASI će odgovoriti na prigovor kupca u roku od 15 dana na način da će kupca informirati je li njegov prigovor osnovan ili ne. 

U slučaju osnovanog prigovora kupac ima pravo, prema svom izboru, na raskid Ugovora uz povrat uplaćenog iznosa, popust (sniženje cijene) ili zamjenu proizvoda. Ukoliko se radi o oštećenju i/ili neispravnosti isporučenog proizvoda, FARMASI upućuje kupca da u prigovoru pošalje fotografiju neispravnog/oštećenog proizvoda, a sve kako bi se opravdanost prigovora brže i jednostavnije utvrdila. 

Prilikom vraćanja proizvod mora biti neoštećen (ukoliko razlog prigovora nije oštećenje proizvoda), u nepromijenjenoj količini (nekorišten) te u originalnoj ambalaži, uz predočen originalan račun i jamstvo, ukoliko postoji, u suprotnom FARMASI neće uvažiti prigovor. 

U slučaju spora oko opravdanosti prigovora i/ili načina na koji je proizvod vraćen, proizvod će se dati na vještačenje u za to ovlaštenoj ustanovi ili ovlaštenom sudskom vještaku.

U slučaju da kupac nije zadovoljan načinom na koji je riješen njegov prigovor, može pokrenuti izvansudski ili sudski postupak vezano za daljnje ostvarenje svojih potrošačkih prava. Kupac spor može pokušati izvansudski riješiti putem jednog od tijela nadležnih za alternativno rješavanje potrošačkih sporova koja djeluju u Republici Hrvatskoj, kao na primjer: 

1. Centrom za mirenje pri Hrvatskoj udruzi za medijaciju, Zagreb, Kneza Mislava 12, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.;

2. Centrom za mirenje pri Hrvatskoj gospodarskoj komori, Zagreb, Rooseveltov trg 2, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.;

Moguće je i rješavanje takvog spora posredstvom interaktivne internetske stranice - Platforme za on-line rješavanje potrošačkih sporova (Platforme za ORS). Platformi za rješavanje potrošačkih sporova putem interneta kupac može pristupiti putem ove poveznice: 

https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=HR

IV) Ispunjenje Ugovora i odgovornost za materijalne nedostatke. 

FARMASI je dužan kupcu ispuniti Ugovor u skladu s odredbama Ugovora te primjenjivim odredbama  Zakona o zaštiti potrošača i Zakona o obveznim odnosima. 

FARMASI odgovara za materijalne nedostatke svojih proizvoda koji se prodaju putem FARMASI web shopa. U slučaju materijalnog nedostatka na proizvodu FARMASI odgovara za iste u skladu s primjenjivim odredbama Zakona o obveznim odnosima te Zakona o zaštiti potrošača. 

Kao prodavatelj FARMASI ne odgovara za materijalni nedostatak prodane stvari koji se pokaže nakon proteka dvije godine od prodaje stvari.

Nedostatak na proizvodu kada je to nužno, dokazuje se vještačenjem u za to ovlaštenim ustanovama ili uz pomoć ovlaštenog sudskog vještaka.

Ako se materijalni nedostatak na proizvodu pojavi u roku od godine dana od dana prijelaza rizika na kupca (potrošača), a FARMASI smatra da nedostatak u tom trenutku nije postojao, troškove vještačenja predujmljuje FARMASI, a konačno ih snosi FARMASI ili kupac (potrošač), ovisno o rezultatu vještačenja.

Ako se materijalni nedostatak na robi pojavi nakon isteka roka od godine dana, ali ne kasnije od dvije godine od dana prijelaza rizika na kupca (potrošača), troškove vještačenja predujmljuje kupac (potrošač), a konačno ih snosi FARMASI ili kupac (potrošač), ovisno o rezultatu vještačenja.

V) Cijene proizvoda 

Cijene svih proizvoda na FARMASI web shopu izražene su u eurima (“EUR”) i uključuju porez na dodanu vrijednost prema primjenjivoj stopi.

Cijene proizvoda su podložne promjenama sve do trenutka izvršenja narudžbe od strane kupca. 

Cijena dostave i trošak administrativne obrade narudžbe nisu uključeni u izraženu cijenu proizvoda. 

V.1. Administrativni troškovi 

Iznos administrativnih troškova obrade narudžbe ovisi o iznosu narudžbe: 

 • za iznos narudžbe od 19,99 EUR/150,61kn do 29,99 EUR/225,96kn administrativni trošak obrade iznosi 3,00 EUR/22,60kn 
 • za iznos narudžbe od 30,00 EUR/226,03kn i više administrativni trošak obrade iznosi 0,50EUR/3,76kn 

V.2. Dostava  

Trošak dostave ovisi o iznosu narudžbe i odabranom načinu dostave. 

Novi član za prvu narudžbu ne plaća troškove dostave. 

Kupac može odabrati jedan od sljedećih načina dostave: 

 • preuzimanje u poslovnim prostorima FARMASI-a. 
 • dostava putem Hrvatske pošte d.d.
 • dostava putem DPD Croatia d.o.o. 
 • dostava putem GLS Croatia d.o.o. 

V.3. Trošak dostave ovisi o odabranom načinu dostave: 

 1. preuzimanje u poslovnim prostorima FARMASI-a je BESPLATNO 
 2. dostava putem Hrvatske pošte d.d. ovisi o vrijednosti narudžbe: 
 • za iznos narudžbe od 30,00 EUR/226,04kn do 99,99EUR/753,37kn trošak dostave iznosi 1,70 EUR/ 12,81kn
 • za iznos narudžbe od 100,00 EUR/753,45kn do 199,99EUR/1.499,36kn trošak dostave iznosi 2,25EUR/16,95kn
 • za iznos narudžbe od 200,00 EUR/1.506,90kn i više dostava je BESPLATNA 
 1. dostava putem DPD Croatia d.o.o. ovisi o vrijednosti narudžbe: 
 • za iznos narudžbe od 30,00 EUR/226,04kn do 99,99EUR/753,37kn trošak dostave iznosi 2,30 EUR/ 17,32kn
 • za iznos narudžbe od 100,00 EUR/753,45kn do 199,99EUR/1.499,36kn trošak dostave iznosi 2,80EUR/21,09kn
 • za iznos narudžbe od 200,00 EUR/1.506,90kn i više dostava je BESPLATNA 
 1. dostava putem GLS Croatia d.o.o. ovisi o vrijednosti narudžbe: 
 • za iznos narudžbe od 30,00 EUR/226,04kn do 99,99EUR/753,37kn trošak dostave iznosi 4,60EUR/ 34,65kn
 • za iznos narudžbe od 100,00 EUR/753,45kn do 199,99EUR/1.499,36kn trošak dostave iznosi 5,10EUR/38,42kn
 • za iznos narudžbe od 200,00 EUR/1.506,90kn i više dostave je BESPLATNA 

VI) Način i postupak plaćanja

Plaćanje cijene proizvoda i dodatnih troškova (administrativna obrada, trošak dostave) može se izvršiti na jedan od sljedećih način:

 1. Plaćanje pouzećem- gotovinom. Prilikom preuzimanja pošiljke plaća se cjelokupni iznos naznačen u računu uključujući i trošak dostave i trošak administrativne obrade.
 2. Virmanski – uplata na bankovni račun društva FARMASI – plaćanje unaprijed  (prije dostave odnosno preuzimanja) cjelokupnog iznosa naznačenog na računu, uključujući i trošak dostave i trošak administrativne obrade.

Plaćanje pouzećem- karticama moguće je samo ako kupac odabere dostavu putem jedne od dostavnih službi i ako odabrana dostavna služba pruža takvu mogućnost.

VII) Dostava 

Dostava proizvoda moguća je isključivo unutar područja Republike Hrvatske.

Nakon što FARMASI evidentira narudžbu (najkasnije u roku od 24 sata od narudžbe proizvoda od strane korisnika što se primjenjuje isključivo ukoliko takav rok istječe tijekom radnog dana u Republici Hrvatskoj, te se ne odnosi na neradne dane) korisniku će proizvodi biti isporučeni u sljedećim rokovima:

 • 2 do 5 radnih dana ovisno o odabranom načinu dostave.

VIII) Trajanje ugovora

Ugovor o kupoprodaji FARMASI proizvoda koji je sklopljen između FARMASI-a i kupca jest jednokratan ugovor o kupoprodaji na daljinu koji je izvršen kada FARMASI isporuči kupcu naručeni proizvoda, a kupac plati cijenu tog proizvoda i dodatne troškove, ako su primjenjivi.    

Ovi Uvjeti prodaje sastavni su dio Ugovora o kupoprodaji FARMASI proizvoda. 

XI) Zaštita podataka pri kupnji

FARMASI se obavezuje zaštiti osobne podatke kupaca na način kako je to opisano u FARMASI-jevim Pravilima o zaštiti privatnosti koji su dostupni ovdje

X) Izmjena Uvjeta prodaje i stupanje na snagu

FARMASI ima pravo izmijeniti ove Uvjete prodaje u bilo koje vrijeme. Izmjene stupaju na snagu danom objave na Internet stranici  https://klub.farmasi.hr/

Kupac podliježe Uvjetima prodaje koji su na snazi u trenutku u kojem koristiti FARMASI web shop odnosno izvrši narudžbu FARMASI proizvoda. 

Ovi Uvjeti prodaje objavljeni su, stupaju na snagu i primjenjuju se od dana 1. kolovoza 2023. godine. FARMASI 2023 - sva prava pridržana
DESIGNER